دستگاه ها

۲۱ آذر ۹۶

مینی ۱۳۴۷ آرسین

۲۱ آذر ۹۶

سنگ فرز ۱۳۳۱-۱۳۳۲

۲۱ آذر ۹۶

سنگ فرز ۷۰۲۰ آرسین

۲۱ آذر ۹۶

پولیش آرسین

۲۱ آذر ۹۶

سنگ فرز ۹۰۲۰ آرسین

۲۱ آذر ۹۶

سنگ فرز ۷۰۴۰ آرسین

۲۱ آذر ۹۶

سنگ فرز مینی متوسط ۱۵۰ آرسین

۲۱ آذر ۹۶

مینی ۱۷۰۰ آرسین

۲۱ آذر ۹۶

چکش تخریب ۱۶ کیلویی PH65