چکش تخریب 1304 آرسین

۹ اسفند ۹۰

چکش تخریب ۱۳۰۴ آرسین